Klikni na AKTUALITY , kde jsou nové informace !!!

Vnitřní řád

ZKO Nové Město nad Metují


1. Psovod i ostatní s ním přicházející, vstupují do areálu cvičiště na vlastní nebezpečí.

2. Psovod je na cvičišti povinen řídit se pokyny výcvikářů

3. V případě nepřítomnosti výcvikářů v době výcvikového dne řídí výcvik člen,
 nebo přítomní (členové ) výboru.

4. Psovod musí prokázat bezinfekčnost svého psa předložením očkovacího průkazu. Očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze nesmí být starší jednoho roku. Je prováděna pravidelná půlroční kontrola na cvičišti.

5. Výcvikovým dnem je sobota se začátkem výcviku v letních měsících od 9:00 hod a v zimních měsících od 10:00 hod. Čas bude  upravován podle aktuálních podmínek a včas zveřejněn na webových stránkách www.cvicaknm.cz . V jiné dny po dohodě s výcvikářem.

6. Nutná poviná výbava psovoda pro psa při výcviku:

  *   vodítko
  *   obojek stahovací
  *   náhubek (košík)
  *   aport (dřevěná činka, míček)
  *   odměna pro psa (pamlsky, hračka)
  *   stopovací šňůra (10m)

7. Každý přítomný psovod na cvičišti se bude podílet na přípravě cvičiště, tzn. Přípravě výcvikových pomůcek – přípravy překážek, plent, pomůcek na obrany apod. a na pořádání akcí organizace (závodů, zkoušek aj.)

8. Psovod je zodpovědný za chování svého psa a případné škody je povinen uhradit.

9. Při provádění výcviku obran na pomocníka (figuranta) z jiné organizace platí psovodi účastnící se výcviku pomocníkovi zvláštní příspěvek za psa a jeho výcvik

10. Psovod je povinen po svém psovi uklidit exkrementy. Doporučujeme nosit sáček v kapse.

11. Každý evidovaný člen organizace musí odpracovat brigádnické hodiny v počtu 12 hod. Poplatek za neodpracované brigádnické hodiny činí 50,- Kč za 1 hod. Sčítání brigádnických hodin a finanční vyrovnání bude prováděno v prvním měsíci nového roku. Při odpracování brigádnických hodin  musí být na cvičišti přítomen vždy alespoň jeden člen výboru.

12. Na webových stránkách www.cvicaknm.cz  budou zveřejňovány informace o dění v organizaci. Je nutné, aby evidovaný člen organizace ve vlastním zájmu tyto stránky  sledoval.

13. Výše členského příspěvku činí 650,- Kč, z toho je 500,- Kč. zasílána jako členské příspěvky Českého kynologického svazu v souladu s jeho stanovami, zbylá část příspěvku je určena na údržbu, rozvoj a provozní výdaje ZKO Nové Město nad Metují. Členský příspěvek se hradí vždy jednou do roka.

14. Práva člena organizace

*   podílet se na všech činnostech organizace
*   používat cvičební pomůcky a zařízení organizace a to v souladu s určenými pravidly
*   zúčastnit se členské schůze s právem volit a být volen do výboru organizace

15. Psovodi používající kotce jsou povinni je udržovat v čistotě

16. Porušení bodů tohoto řádu povede k vyloučení z výcviku bez nároku na vrácení zaplaceného členského příspěvku.

Zpět do obchodu